Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
melipramine
2280 4a63 500
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viasaddam saddam
8539 bd2f

p5art:

p5art:

lost in thoughts

from the archives and representing my current state

melipramine
9283 ec0f
mission imcatsible
Reposted frombecurious becurious viammateusz mmateusz
melipramine
melipramine
0880 ab96
Reposted frommistic mistic viaflamingo flamingo
melipramine
Schulz był odludkiem, bał się ludzi i źle czuł się w ich towarzystwie. Mówił, że "żyje tylko wgłąb, a nie wszerz, jaki inni ludzie", ponadto, że gdziekolwiek jest, już po kilku dniach tęskni wprost chorobliwie (...) i miało się czasem wrażenie, że od reszty świata oddziela go jakaś niewidzialna, nieprzebyta ściana, którą on sam na próżno usiłuje przebić.
— Wiesław Budzyński, Schulz pod kluczem
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viammateusz mmateusz
melipramine
9907 27ca
Reposted fromposzum poszum viastylte stylte
melipramine
Reposted fromFlau Flau viafeeeen feeeen
melipramine
5072 acae
Reposted fromkjuik kjuik viaechoecho echoecho
melipramine
8349 c81a
Reposted fromkaiee kaiee viasaddam saddam
melipramine
2224 0c96
Reposted fromfelicka felicka viaemciu emciu
melipramine
6098 6725
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viaGentlemans Gentlemans
melipramine
6051 bea8 500
melipramine
7145 e5f5
0608 8f31 500

cinemagorgeous:

Engine Maintenance by concept artist Mac Rebisz.

Reposted frombackground background viaemciu emciu
melipramine
6941 4d10 500
Reposted fromjozefspace jozefspace viastylte stylte
4132 ca7d 500
Reposted fromWorldOfSex WorldOfSex viastylte stylte
melipramine
4089 15da
Reposted fromrol rol viastylte stylte
melipramine
7912 f34c
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl